Certifikat och licenser

Genomgående och kvalitét och säkerhet

Kvalitetskrav, system och standarder är avgörande i vår bransch. Förutom att de säkerställer att vi uppfyller våra kunders högt ställda krav så ger de vägledning i det dagliga arbetet och hjälper oss att nå våra mål.

Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material (ISO 3834)

Alla våra svetsare är licensierade enligt ISO 3834, vilket innebär att de har hög kompetens inom alla svetsmetoder och lever upp till de kvalitetskrav som gäller enligt standarden.

Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner (SS-EN 1090)

Med den här standarden säkerställer vi att vår personal har koll på allt från bärkraft och dimensionering till hur fästelementen ska dras.

Miljöledningssystem ISO 14001:2015

Den här standarden är viktig för oss eftersom den är tydlig i hur vi ska arbeta för att långsiktigt minska vår totala miljöbelastning. Hållbara affärsprocesser, effektiviserat miljöarbete, minskad användning av resurser och material, minskat avfall i verksamheten och därmed minskade kostnader är några av de aspekter som ingår.

Ledningssystem för kvalitet - Krav (ISO 9001:2015)

Kvalitetsledningssystemet ger oss verktyg att nå våra mål, men ger oss även en bättre förståelse för våra kunders och andra intressenters behov.

Vår arbetsmiljöpolicy

Vår arbetsmiljöpolicy, vägleder oss i vårt arbetsmiljöarbete och säkerställer att vi håller oss uppdaterade på de lagar och krav vi berörs av, exempelvis säkerhetsrisker och personalens arbetsmiljö. Kraven hjälper oss med ständiga förbättringar.

Uppförandekod och Jämställdhetsplan

Vår uppförandekod tydliggör hur SITAB ska uppföra sig både som arbetsgivare, affärspartner och samhällsaktör.

Att ta fram en uttalad etisk uppförandekod är ett självklart steg i utvecklingen för SITAB och vår roll i samhället. Både som ledande industriföretag och som medarbetare utvecklas vi ständigt och vill i alla aspekter bibehålla vår goda arbetsmiljö och policy.

Vi respekterar och stödjer FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och vill värna om mångfald och jämställdhet. Oavsett ursprung, hudfärg, kön, sexuell läggning eller religion är du välkommen till SITAB där vi jobbar för att samma möjligheter och lika behandling ska gälla alla.

Koden gäller för våra medarbetares individuella ansvar samt för vårt ansvar gentemot medarbetare och samhället. Vi och våra medarbetare inom SITAB har skyldighet att följa uppförandekoden