Miljöansvar

Hållbarhetsarbetet mot vår miljö

Hållbarhetsarbetet är en naturlig del av vårt arbete och vårt miljöansvar går längre än att enbart följa gällande miljölagstiftning. Vårt miljöledningssystem, ISO 14001, ger oss tydliga riktlinjer i hur vi långsiktigt kan minska vår totala miljöbelastning.

Miljöledningssystem ISO 14001:2015

Den här standarden är viktig för oss eftersom den är tydlig i hur vi ska arbeta långsiktigt. Hållbara affärsprocesser, effektiviserat miljöarbete, minskad användning av resurser och material, minskat avfall i verksamheten och därmed minskade kostnader är några av de aspekter som ingår.

Miljö ur kundperspektiv

Vi strävar ständigt efter att utveckla energieffektiva och resurssnåla lösningar som håller längre.

Miljö ur leverantörsperspektiv

Vi är noga med våra leverantörer. De är ju en del av vår leverans, vilket innebär att de behöver ta samma ansvar för miljö, säkerhet och hälsa som vi själva. Genom att stötta och motivera varandra blir vi bättre tillsammans.

Vårt eget miljöarbete

Vår miljöpåverkan sker framför allt genom energiförbrukning, transporter, förpackningar och avfall. Vi strävar hela tiden efter att samordna transporter, öka resurseffektiviteten, minska användandet av skadliga ämnen och säkerställa att avfall hanteras på ett ansvarsfullt sätt.